A ke phoso picture

A KE PHOSO

R 150 Sale R 230


“Sparks “ B.A.Mmusiemang o tsaletswe kwa motsaneng wa Ntswaneng o o fitlhelwang kwa bokone jwa toropo ya Gasegonyana (Kuruman )Ke morutabana ka borutegi .O dirile lokwalo lwa dipoloma tse dikgolwane.(Higher Diploma in Education ) O dirile tiro ya borutabana dingwaga tse masome a mararo le boraro tse di fetileng(33) 

Buka e,ke yona ya ntlha go kwalwa ke Mmusiemang.Legale o setse a kile a iteka makgetlo a le mmalwa go kwala terama ya radio mme a seka a atlega.Se se raya gore ke phitlhelelo ya gagwe ya ntlha e.Ka jalo o tshwanelwa ke go phophothwa lesikaraphuti. Legale o solofetse gore e tla re mo nakong e e sa fediseng pelo a be e a setse a ntshetse padi e e bediwang “Bo ntse jalo botshelo” padi le yona e tlile gonna nngwe ya tse digogelang “dulang lo letile ke eo!”  

Maikaelelo magolo a gagwe ke go kwala dibuka tsa Setswana e le gore puo e e seka ya komediwa di dipuo tse dingwe jaaka re lemoga gore e kete ya nyelela. Baswa a re bauiseng buka tsa Setswana mme re pele ka puo ya rona. 
PULA!      PULA!      PULA!         A E NE! 


 

Share on

Customer reviews

No reviews yet.

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp